תנאיי מתן שירות

תאריך עדכון אחרון: [‏21/03/2018]

1. קבלת התנאים

מעצם השימוש באתר "מוזלו" ובשירותים ("שירותים") שמספקים ויגובייט בע"מ ("מוזלו"), הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים שלהלן ("תנאיי מתן שירות").

מוזלו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיי מתן השירות בכל עת מבלי להודיע על כך מראש, תאריך השינוי האחרון מופיע בראש עמוד זה. שינויים אלו יכנסו לתוקף מיד במועד השינוי ופרסומם בעמוד זה. הנך מסכים ומתחייב בזאת כי מאחריותך לעקוב אחר עמוד זה ותנאיי מתן השירות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שיחולו. המשך השימוש בשירות לאחר כניסת השינויים הנ"ל לתוקף יהווה את הסכמתך לשינויים. הפרת מי מהתנאים שלהלן תביא להפסקת החשבון שלך.

2. תנאי החשבון

 1. על מנת להשתמש בשירות זה עליך להיות בן 13 שנים ומעלה.
 2. עליך להיות אדם. אסור לרשום חשבון באמצעות רובוט או אמצעי ממוכן אחר.
 3. הנך מסכים לספק למוזלו כתובת דואר אלקטרוני תקפה וכל מידע אחר הנדרש להשלמת תהליך ההרשמה.
 4. הנך אחראי לאבטחת החשבון שלך והסיסמה שלך.
 5. במידה והנך משתמש בחשבון חינם אינך רשאי להסתיר או לטשטש את הסמל ואת קישורי הרשת של מוזלו.
 6. אינך רשאי להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית (לרבות תחת תנאי מתן שירות אלה).
 7. אינך רשאי להשתמש בשירות כשרת אחסון מרחוק או שירות אירוח קבצים.
 8. במידה ורוחב הפס החודשי שלך עולה על 30 ג'יגה בייט על בסיס קבוע, למוזלו הזכות להעלות את דמי המנוי, להשעות או להסיר את החשבון או את האתר שלך.
 9. השירותים מסופקים על בסיס רישיון זמני, בתשלום או ללא תשלום (על פי ההקשר), לא בלעדי, ניתן לביטול, בינלאומי, בלתי ניתן להמחאה אשר ניתן ממוזלו למשתמשים בכפוף לתנאיי מתן שירות.
 10. אדם אחד יכול ליצור עד 5 אתרים חינמיים בלבד.

3. תכנים אסורים והתנהלות המשתמשים

אין להשתמש בשירות לצורך פרסום או קידום התכנים שלהלן:

 1. תוכן שעלול להיות בלתי חוקי בישראל, בארצות הברית ובאיחוד האירופי.
 2. תוכן המקדם פעולות בלתי חוקיות.
 3. תוכן בעל אופי פורנוגרפי.
 4. תוכן פוגעני ו/או שמטרתו הבלעדית היא גרימת נזק או הסתה לשנאה, או תוכן הנחשב להוצאת דיבה ולשון הרע.
 5. תוכן בעל אופי גזעני וכל תוכן המבקש לקדם הפחדה או זלזול כלפי אחרים.
 6. הונאות כגון "התעשרות קלה", פירמידות, שיווק רשתי ותוכניות מפוקפקות אחרות.
 7. אתרים שאוספים תרומות, למעט כאשר האתר מופעל על ידי ארגון צדקה רשום (וקישור ארגון הצדקה נשלח למוזלו) או שקיבל אישור מפורש ממוזלו.
 8. אתרים שמטרתם הבלעדית היא לזכות בדירוג במנוע חיפוש או לצבור עוקבים ברשתות חברתיות.
 9. אתרים שתוכנם מורכב בעיקר ממודעות פרסום של צד שלישי או תוכן מועתק.
 10. תכנים שמפרים את הנחיות איכות האתרים של גוגל.
 11. תכנים שמפרים את מדיניות התוכנה הבלתי רצויה של גוגל.
 12. הנך מסכים בזאת להימנע מהפעילויות הבאות:

 13. שימוש לרעה בשירותים או הפרעה לשירותים או לשימוש של כל משתמש אחר בשירותים.
 14. העלאה או פרסום תוכן הכפוף לזכויות יוצרים או לזכויות קניין רוחני של צד שלישי, אלא אם אתה הבעלים של זכויות אלו או קיבלת רשות מהבעלים החוקי.
 15. העלאה, פרסום וקידום תוכן שהוא בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, גורם נזק כספי, מכפיש, גס-רוח, מגונה, משמיץ, פולש לפרטיות של הזולת, מלא שנאה, או דוחה מבחינה גזענית, עדתית או אחרת.
 16. העלאה ופרסום של תוכן כלשהו בעל אופי מיני.
 17. משלוח דבר פרסומת (כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008).
 18. הצעה למכירה או מכירת כל פריט, טובין או שירות אשר (א) מפרה כל דין של מדינה או רשות מקומית, (ב) אינך מחזיק בזכות החוקית למכור אותו.
 19. העלאה ופרסום תוכן כלשהו שאין בידיך הזכות החוקית ו/או החוזית לשדרו.
 20. העלאת קבצים אך ורק על מנת שיאוחסנו בשירותים לשימוש מחוץ לאתר האינטרנט שנוצר באמצעות השירות.
 21. העלאה או פרסום של תוכן כלשהו המקדם או מספק מידע והוראות אודות פעילות בלתי חוקית.
 22. התחזות לאדם כלשהו או ישות כלשהי.
 23. חריגה מהיקף השירות שאליו נרשמת.
 24. שימוש בשירות כשירות העברה לאתר אחר.
 25. הכנסת למעלה משלוש יחידות פרסום לעמוד או כל פרסום שמצמצם מאוד את כושר השימוש באתר.

4. פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של מוזלו מסבירה את האופן שבו אנו מטפלים בנתונים האישיים שלך ומגנים על הפרטיות שלך בעת השימוש בשירות. מעצם השימוש בשירות הנך מסכים לאפשר למוזלו להשתמש בנתונים אלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

5. תשלומים ועמלות

 1. היחסים הכספיים בין לקוח בתשלום לבין מוזלו כפופים לחוזה הכפוף לשיטת מכר מרחוק.

6. ביטול החשבון

 1. תוכל לבטל את חשבונך באמצעות לוח הבקרה המקוון שלנו. בקשות לביטול לא יתקבלו באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני, פקס או כל אמצעי אחר.
 2. במידה ותבטל את השירות לפני תום החודש הנוכחי שעליו שילמת, הביטול ייכנס לתוקף מייד ולא תידרש לשלם סכום נוסף. כל תשלום שכבר הועבר לא יוחזר.
 3. מוזלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, זכאית להשעות או לבטל את החשבון שלך בכל עת מכל סיבה וללא סיבה בלי הודעה מראש. הפסקת השירות תגרום להפסקת פעילות או מחיקת החשבון שלך או הגישה שלך לחשבון.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, אי ביצוע תשלומים במועדם בגין השירותים על ידך יהווה עילה לביטול ומחיקת החשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי של מוזלו, מבלי שתהיה זכאי להשבתם של הסכומים ששילמת למוזלו בגין השירותים.
 5. אתרי חינם שאינם מתעדכנים ולא זוכים למבקרים אמיתיים יושעו אוטומטית לאחר חודש של חוסר פעילות.
 6. למען הסר ספק, מוזלו אינה מחויבת לאחסן, לשמור או לספק לך עותק של תוכן כלשהו שאתה ואחרים תספקו בשעת השימוש בשירות.

7. שינויים בשירות ובמחירים

 1. מוזלו שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, ומעת לעת, לשנות או להפסיק, זמנית או לתמיד, את השירותים (או חלק כלשהו מהם) עם או בלי מתן הודעה מראש ומבלי שתידרש להשיב את הסכומים ששולמו לה.
 2. מחירי כל השירותים, לרבות, אבל לא רק, דמי תוכנית המינוי החודשי לשירות, הינם כפופים לשינויים בלי הודעה מוקדמת. שינויים אלו ייכנסו לתוקף עם עדכונם באתר מוזלו.
 3. אין ולא תהיה למוזלו כל חבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי לגבי תיקון כלשהו, שינוי מחיר, השעייה או הפסקת השירות.
 4. במידה ונפסיק את השירות וככל שהדבר אפשרי, נשלח לך הודעה זמן סביר מראש, והזדמנות להוציא נתונים מהשירות.

8. הגבלת אחריות

 1. השימוש שתעשה בשירות הוא באחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס ""as is ו-""as available.
 2. מוזלו אינה מבטיחה כי (א) השירות יעמוד בדרישות הספציפיות שלך, (ב) השירות יהיה רציף, זמין בעתו, מאובטח או נטול תקלות, (ג) התוצאות שיושגו מהשימוש בשירות יהיו מדויקות ואמינות, (ד) איכות מוצרים, שירותים ומידע וכל חומר אחר שתרכוש או תשיג באמצעות השירות יעמדו בציפיות שלך, וכן (ה) שכל טעות בשירות תתוקן.
 3. הנך מבין ומביע את הסמכתך המפורשת כי אין למוזלו חבות כלפיך לגבי כל נזק ישיר, עקיף, אגבי, מיוחד, תוצאתי או פיצוי לדוגמה לרבות, אך לא רק, פיצויים עבור הפסד רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (גם אם היה ידוע למוזלו על אפשרות לנזקים אלו) הנובעים מ: (א) שימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירותים; (ב) עלות רכישת סחורות ושירותים חלופיים שנובעים מסחורה, נתונים מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שנחתמו באמצעות או מתוך השירותים; (ג) גישה בלתי מורשית או שינוי התשדורות והנתונים שלך; (ד) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו בשירותים; (ה) או כל עניין אחר הנוגע לשירותים.
 4. במלוא המידה המורשית על-פי הדין החל, סך כל החבות של מוזלו, ספקיה ומפיציה, עבור תביעות כלשהן בהתאם לתנאים אלו, כולל עבור אחריות משתמעת כלשהי (לרבות בנוגע לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה), מוגבל לסכום ששילמת למוזלו תמורת השימוש בשירותים.
 5. ידוע לנו כי במדינות מסוימות נתונות לך זכויות צרכן. במידה והנך משתמש בשירות לשימוש אישי, אזי אין בתנאיי מתן השירות הללו בכדי לפגוע בזכויותך כצרכן מכוח הדין.

9. פטור מאחריות ושיפוי

 1. הנך פוטר בזאת מאחריות את מוזלו ומתחייב לשפות את מוזלו בגין כל זנק או חסרון כיס שיגרם למוזלו ו/או שותפותיה ו/או מנהליה ו/או סוכניה ו/או עובדיה מכל תביעה, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לשימוש בשירותים או הפרת תנאים אלו, כולל חבות או הוצאה הנובעים מתביעות, הפסדים, נזקים (ישירים ועקיפים), משפטים, פסקי דין, הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 2. הנך מסכים לפצות את מוזלו כנגד כל תוצאה או נזק שינבע עקב השימוש שתעשה בשירות או התחברותך אליו, הפרת תנאיי מתן שירות אלו או הפרת זכויות של אדם אחר כלשהו.

10. העברת זכויות ונכסים

 1. אינך רשאי להעביר לאחר את זכויותך על פי תנאיי מתן השירות אל ו/או אלה מהזכויות, העניינים או ההתחייבויות שבתנאים אלו (בין אם בפעולה חוקית או בצורה אחרת) מבלי לקבל הסכמה מראש בכתב ממוזלו. מוזלו רשאית להמחות את תנאיי מתן השירות לאחר מבלי לקבל את הסכמתך. בכפוף לדברים הנ"ל, תנאיי מתן השירות מחייבים, יקבלו תוקף לתועלת ויהיו ניתנים לאכיפה בידי הצדדים ויורשיהם, בהתאמה, ולכל מקבלי ההמחאה המורשים.

11. שונות

 1. כל פעולות בשמות מתחם (domain names) יטופלו בהתאם למדיניות שמות המתחם שלנו.
 2. מוזלו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירות לכל אדם בכל עת מכל סיבה וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. במידה ויתברר כי תנאי כלשהו אינו בר-אכיפה, הדבר לא ישפיע על אכיפתם של התנאים האחרים.
 4. כל דבר שאינו מוצהר מפורשות בתנאיי מתן השירות כפוף לפרשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מוזלו.

מדיניות שמות מתחם

 1. איננו רשם שמות מתחם, אלא אנו משתמשים בחברות צד שלישי לרכישת שמות מתחם עבור לקוחותינו. אנו מבטיחים כי שמות המתחם שיירכשו דרכנו יפעלו עם מוזלו.
 2. מעצם הזמנת רישום שם מתחם, הנך מסמיך בזאת את מוזלו לבצע את רישום שם המתחם מטעמך, על ידי הוספתך להסכם עם מרשם או רשם שמות המתחם התואמים.
 3. מעצם הזמנת רישום שם מתחם הנך מקבל את מלוא האחריות לציות לכל החוקים הרלבנטיים וכן, אם הדבר רלבנטי, לדרישות הרישום של ICANN והרשמים והמרשמים אשר ייחשבו לחלק מהסכם זה.
 4. כאשר אנו רושמים עבורך שם מתחם, אנו משתמשים בנתונים שהזנת לטופס ההזמנה לצורך ציון בעל המתחם. אם ברצונך לציין בעל מתחם אחר, עליך להודיע על כך למוזלו בדואר אלקטרוני ולהמתין לאישור לפני ביצוע ההזמנה.
 5. על מנת להבטיח את זכותך להשתמש בשם המתחם שאנו רושמים למענך, אנו נגיש את שמך המלא (כמו גם שם החברה, אם צוין) פרטיי יצירת קשר וכל מידע הכרחי אחר למרשם המתחמים המורשה. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מרשם המתחמים. לא ניתן לבצע רישום שם מתחם בלי פרטים אלו.
 6. כאשר תזמין את רישום שם המתחם, עליך לציין כי המידע שהנך מספק מדויק ונכון. כמו כן, הנך אחראי להודיע למוזלו על כל שינוי בפרטי הקשר של בעליו של שם המתחם.
 7. העברת בעלות של שם מתחם לאדם אחר או שינוי בנתוני בעליו של שם המתחם אפשרי אך ורק אם בעל שם המתחם יבקש זאת.
 8. לאחר הזמנת שם מתחם, יתכן שיעברו עד שלושה ימי עסקים לפני שהשם ייכנס לתוקף. בדרך כלל, שם מתחם נכנס לתוקף בתוך 24 שעות מקבלת התשלום על ידינו.
 9. על מנת להשתמש בשמות המתחמים שרכשת באמצעות מוזלו, עליך להיות בעל מנוי פעיל במוזלו.
 10. ניתן להסדיר, תמורת סכום נוסף, שימוש בשם מתחם שרכשת במוזלו גם לדואר אלקטרוני ולמטרות אחרות.

כללים מיוחדים הנוגעים לרישום שם מתחם מסוג .co.il

מדיניות תשלומים והחזרים

 1. יתכן שתידרש לשלם את דמי חידוש המתחם עד 3 שבועות לפני תפוגתו בפועל של שם המתחם. הדבר מאפשר לנו להציל את שם המתחם מאובדן במקרה של העברת תשלום כושלת.
 2. שם המתחם שלך יחודש אוטומטית כל עוד נקבל תשלום בזמן עבור המנוי במוזלו ורישום שם המתחם.
 3. במידה ולא נקבל את התשלום תמורת שם המתחם לפחות עשרה ימים לפני שיפוג שם המתחם, הוא יימחק ויאבד.
 4. במידה ולא נקבל תשלום במועד בגין שם המתחם, אנו רשאים לחדש את שם המתחם על חשבוננו ולהשתמש בו לאחר מכן לפי ראות עינינו לכל מטרה שנמצא לנכון.
 5. ברשותך לבטל את חידוש שם המתחם ותשלומים עתידיים אוטומטיים באמצעות ממשק המשתמש של מוזלו. כל תשלום שבוצע לא יוחזר.

העברת שם מתחם ממוזלו

 1. הנך רשאי להעביר כל שם מתחם שרכשת באמצעות מוזלו לחשבון רשם המתחם שלך.
 2. העברת שם מתחם נעשית על ידי העברת השם מחשבונך במוזלו לחשבונך האישי אצל אותו רשם. תוכל לבצע העברה בין מרשמים שונים בכוחות עצמך לאחר רישום שם המתחם בחשבון שלך.

פטור מאחריות

 1. הנך מבין מפורשות ומסכים בזאת כי אין ולא תהיה למוזלו כל חבות כלפיך לגבי כל נזק או הפסד מכל סוג שהם שנובע מאי חידוש, רישום או תחזוקת שם מתחם כלשהו שהוזמן באמצעותנו.

שימוש בשם מתחם משלך במוזלו

 1. מעצם רכישת שם מתחם באמצעות מוזלו, הנך מסכים למדיניות זו. במידה ואינך מסכים לקבל את מדיניות שם המתחם שלנו, אל תרכוש שמות מתחמים באמצעות מוזלו. הנך רשאי להשתמש בשם מתחם בבעלותך שרכשת במקום אחר.
 2. במידה ותחליט להשתמש בשם המתחם משלך, עליך לטפל בכל ההיבטים הטכניים הנוגעים לקביעת תצורת שם המתחם שלך. מוזלו תספק לך כתובות IP ומידע בסיסי אודות הכוונת המתחם לשרתים שלנו, והיתר נתון לאחריותך.
 3. פתרון בעיות מתחם הקשורות בשמות מתחם שנרכשו במקום אחר, מהווה שירות בתשלום, בעלות של 200 ₪ לשעה (לא כולל מיסים).