חוזה הכפוף לשיטת מכר מרחוק

חוזה מכר מרחוק וזכות נסיגה [מההסכם]

חוזה זה נערך בין ויגובייט בע"מ (ח.פ. 515242840), להלן "ספק", ובין אדם או ישות המזמינים שרותי אתר אינטרנט להלן ("שירותים"), באמצעות אתר מוזלו ואישר/ו את קבלת תנאיי הסכם זה, להלן "לקוח".

בכפוף לתנאיי הסכם זה, הספק מסכים לספק את השרותים שהזמין הלקוח באופן אלקטרוני באמצעות אתר הבית של מוזלו.

עלות השרות הינה בהתאם למחירון המפורסם באתר מוזלו. הספק רשאי לשנות את מחיריו בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש באמצעות דואר אלקטרוני.

1. אספקה ותנאי תשלום

 1. הלקוח יבחר תוכנית מנויים מתוך חבילות השרותים המוצעות ויבצע הזמנה אלקטרונית באתר מוזלו.
 2. עלויות השרותים הרלוונטיות, כולל עלויות מיסוי, מוצגות בטופס התשלום המקוון טרם ביצוע התשלום על ידי הלקוח.
 3. אופן התשלום המקובל הוא על ידי כרטיס אשראי או באמצעות חשבון פייפאל.
 4. החיוב עבור השרות יבוצע מראש אחת לחודש, או באמצעות חיוב שנתי.
 5. השרות יחויב על פי המחירון המתפרסם באתר מוזלו. הספק רשאי לשנות את המחירים בכל עת, וזאת באמצעות הודעה מוקדמת מראש שתישלח ללקוח בדואר אלקטרוני 10 ימים טרם ביצוע השינוי.
 6. לא קיים החזר כספי עבור השרות למעט מקרים שצוינו במפורש, אם בכלל, במסגרת הסכם זה. לא יתקיים כל החזר או זיכוי עבור תקופת שרות חודשית שנוצלה באופן חלקי, או החזרים עבור ביטול השרות, ו/או החזר עבור שדרוג או צמצום שירותים. כמו כן, לא יתקיים זיכוי עבור אי ניצול זמן של חשבון שנפתח ולא היה בשימוש.
 7. שידרוג מתכנית שרות חינמי, לתוכנית שרות בתשלום תביא לסיומה המיידי של תכנית השרות החינמי. הלקוח יחויב עבור תקופת השרות הראשונה מייד עם ביצוע השדרוג.
 8. בעת ביצוע שדרוג או צמצום של רמת השרות, יחויב אוטומטית כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל של הלקוח בתעריף החדש, וזאת במחזור החיוב הבא.
 9. הפסקת השרות תחול על חשבונות שעבורם חל פיגור בתשלום של 7 ימים.
 10. חיוב מס ערך מוסף יתווסף לסך הכולל של ההזמנה, וזה יצוין בברור בטופס התשלום המקוון וכן בחשבונית.

תשלום מקוון

 1. במידה ובחר הלקוח לבצע את התשלום באופן מקוון, השרות יופעל באופן מיידי לאחר סיום מוצלח של ביצוע הליך התשלום. יש לסייג את רישום הדומיין והפעלתו, שכן השלמת פעולות אלו עלולות לארוך עד 3 ימי עסקים.
 2. לקוחות המבצעים את התשלום באופן מקוון, יכולים להכנס ולהוריד את החשבוניות, באמצעות ממשק המשתמש של מוזלו.
 3. תשלומים מקוונים מתקבלים ומטופלים על ידי חברת Pay Pal או על ידי חברת טרנזילה - חברה לסליקת תשלומים מקוונים הממוקמת בישראל. השותף החוזי של הלקוח הינו הספק.
 4. במידה והלקוח לא ביטל את המנוי לשרות באופן יזום והספק מוכן להמשיך לספק את השרותים, אזי מנוי הלקוח יתחדש באופן אוטומטי בעת התפוגה, והסכם זה יוארך במקביל לחידוש המנוי ולתקופה הזהה לתקופת התשלום.
 5. תשלומי חידוש מנוי יחויבו באופן אוטומטי.

2. מידע בנוגע לזכויות נסיגה מההסכם

הזכות לנסיגה מההסכם

 1. במידה והלקוח הינו צרכן (אדם פרטי הפועל מעבר להיקף פעילויות כלכליות דוגמת מסחר, עסק, מלאכה או מקצועות חופשיים) להלן ("צרכן"), אזי יחולו לגביו התנאים הבאים הנוגעים לזכויות נסיגה מההסכם.
 2. הצרכן רשאי לסגת מהסכם זה בתוך 48 שעות, ללא מתן סיבה. כל זכות לסגת מקיום הסכם זה תפוג במידה והצרכן לא יממש זכות זו במסגרת 48 שעות ממועד תחילת ההסכם.
 3. במידה והצרכן מעוניין לסגת מקיום ההסכם, עליו לספק הודעה ברורה לכך באופן אלקטרוני או בכתב. הודעה שכזו תכלול את שמו המלא של הצרכן, כתובתו, מספר הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 4. משלוח ההודעה על ביטול ההסכם במסגרת הזמן שהוגדרה לעיל – הינו מספק.
 5. הזכות לנסיגה מהסכם זה מוגבלת, במידה והצרכן ביקש באופן מפורש הפעלה מיידית של השרות (לדוגמה: רישום דומיין, הפעלת מנוי), טרם תקופת 48 השעות, או אם הצרכן יזם את הפעלת השרות בעצמו. הצרכן מסכים מפורשות שהספק ימלא את מחויבויותיו באופן מיידי בכל הנוגע לחוזי שרות הנוגעים עבור שמות דומיין.

השלכות הנסיגה

 1. במידה והצרכן יממש את זכותו לסגת מההסכם, הספק יסיים את מתן שרותיו לצרכן והצרכן ישלם לספק פיצוי סביר הפרופורציונלי למידת השרות שהתקבלה טרם שליחת הודעת הנסיגה.
 2. במידה והשרות שהוזמן על ידי הלקוח כלל רישום של שם הדומיין, אזי בעת נסיגה מההסכם, הלקוח יפצה את הספק בנוסף עבור עלות רישום שם הדומיין בסך של 75 ₪ לפני מע"מ, או סכום שווה ערך (עבור כל שם דומיין) המקביל למטבע בו שילם הספק. שם / שמות הדומיין יישאר/ו בבעלות הלקוח.

תהליך ביצוע הזיכוי

 1. בתוך 48 שעות מקבלת הודעה תקפה [לעניין הנסיגה מקיום ההסכם], הספק יזכה את הלקוח על יד תשלום החזר סכום ההזמנה, לאחר ניכויים האמורים על פי הסכם זה. הזיכוי יתבצע באותה השיטה בה בוצע והתקבל התשלום.

3. סיום ההסכם

 1. למעט התנאים שצוינו לעיל לענין הזכות לסגת מההסכם, הסכם זה יכול להגיע לכדי סיום על ידי הלקוח בכל עת באמצעות לשונית ממשק המשתמש באתר של מוזלו. לא יבוצע זיכוי כל שהוא בעת סיום ההסכם באופן זה, וכן אין אפשרות לשחזר מידע.
 2. במידה והשרות יופסק על ידי הספק (למעט מקרים של השבתה זמנית מסיבות טכניות או השהייה עקב הפרת תנאי השרות) הספק ישלם לצרכן פיצוי פרופורציונלי למידת השרות שעבורה שילם הצרכן אך לא קיבל מהספק. דמי רישום של שם הדומיין אינם כלולים שכן שם הדומיין נותר בבעלות הצרכן.

4. תנאים אחרים

 1. בנוסף לתנאים שצוינו לעיל הלקוח מסכים לתנאי השרות של מוזלו וכן למדיניות שמות מתחם, אשר מפורסמים באתר מוזלו.

5. פרטי התקשרות של הספק

פרטי התקשרות של הספק נמצאים בדף האינטרנט: https://www.mozello.co.il/contact/

הסכם זה למכר מרחוק ניתן להורדה בפורמט PDF: https://www.mozello.co.il/distance-contract-il.pdf